Tên Đội và Khậu Hiệu của các Ngành

Ngành Ấu (Tên các Thiên Thần và các Thánh Trẻ) Drop Arrows

Ngành Thiếu (Tên Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và các Thánh trong Tân Ước) Drop Arrows

Ngành Nghĩa (Tên các Thánh Địa) Drop Arrows

Ngành Hiệp Sĩ (Tên 12 Thánh Tông Đồ) Drop Arrows

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Drop Arrows

Patch

WEBSITE UPDATES

02.19.2017:
First Day of Sinh Hoạt 2017. Let's have an awesome year!!!

03.26.2017:
Congratulations to new Cấp I and Cấp II Huynh Trưởng!

06.29.2017:
Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỹ III. Stay tuned for more information.

Facebook

Come and join our Facebook group page.