Contact Information | Liên Lạc

To contact our VEYM Albuquerque, New Mexico Chapter, please use the following emails and phone numbers:
Để liên lạc Huynh Trưởng trong Đoàn Đức Mẹ La Vang New Mexico, quý Cha, quý Thầy, quý Xơ,
quý phụ huynh, quý trưởng và quý bạn có thể dùng những số phone và email dưới đây:

Chapter's Info | Chi Tiết Đoàn
Đoàn Đức Mẹ La Vang, New Mexico
900 Tumulus Dr.NW
Albuquerque, New Mexico 87120

điện thoại đoàn: 505.363.4014
website đoàn: http://tntt.lavangnm.org
email đoàn: info.tntt@lavangnm.org

Parish's Info | Chi Tiết Giáo Xứ
Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang
1015 Chelwood Park Boulevard NE
Albuquerque, New Mexico 87112

điện thoại nhà thờ: 505.275.3079
website nhà thờ: http://www.lavangnm.org
email nhà thờ: info@lavangnm.org


Ban Thường Vụ và Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2016-2019

Cha Tuyên Úy:
LM Giuse Bùi Mạnh Tín email
:Chaplain
Đoàn Trưởng:
Tr. Maria Nguyễn Thị Hồng Ngọc email
:Chapter President
Đoàn Phó Quản Trị:
Tr. Maria Nguyễn Ngọc Quỳnh email
:Vice President - Administration
Đoàn Phó Nghiên Huấn:
Tr. Đôminicô Nguyễn Đình Bảo email
:Vice President - Academia/Training
Tổng Thư Ký:
Tr. Giuse Đặng Phương Timothy email
:Secretary
Tổng Thủ Quỹ:
Tr. Têrêsa Đinh Khả Đan email
:Treasurer
Ngành Trưởng Ấu Nhi:
Tr. Gioan Trần Quang Vũ Vỹ email
:Seedling Division Leader
Ngành Trưởng Thiếu Nhi:
Tr. Têrêsa Đinh Khả Đan email
:Search Division Leader
Ngành Trưởng Nghĩa Sĩ:
Tr. Anna Nguyễn Thư Vivian email
:Companion Division Leader
Ngành Trưởng Hiệp Sĩ:
Tr. Đôminicô Nguyễn Đình Bảo email
:Eucharistic Knights' Division Leader

:::questions | comments:::
If you have questions or comments regarding this website please email us at:
Nếu quý vị có những câu hỏi hoạc muốn góp ý, xin liên lạc đoàn tại email:
info.tntt@lavangnm.org

Patch

WEBSITE UPDATES

02.19.2017:
First Day of Sinh Hoạt 2017. Let's have an awesome year!!!

03.26.2017:
Congratulations to new Cấp I and Cấp II Huynh Trưởng!

06.29.2017:
Đại Hội Nghĩa Hiệp Kỹ III. Stay tuned for more information.

Facebook

Come and join our Facebook group page.