BÓ HOA THIÊNG


Hoa Thiêng
  1. Bó Hoa Thiêng Là Gì? Drop Arrows
  2. Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng (Spiritual Flowers Campaign) Drop Arrows
  3. Bó Hoa Thiêng Theo Phương Pháp Hàng Đội Drop Arrows

Download Bó Hoa Thiêng Worksheet here: .doc | .pdf
Download Bó Hoa Thiêng Flowers here: .doc | .pdf

Patch

WEBSITE UPDATES

03.01.2016:
CONTACT/CONTENT UPDATE! After many years, we finally got a chance to update our beautiful website! -enjoy!

02.28.2016:
First Day of Sinh Hoạt 2016. Let's have an awesome year!!!

11.01.2015:
Congratulations Tân Ban Thường Vụ 2016 - 2019! Tân BTV sẽ tuyên hứa vào ngày 15.05.2016 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Facebook

Come and join our Facebook group page.